Gwarancje, reklamacje, zwroty

 1. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty oraz w większości są objęte 12-miesięczną gwarancją producenta. W pozostałych przypadkach okres gwarancji jest wyraźnie zaznaczony w opisie produktu.

 2. Punkt 1 nie ma zastosowania w razie wyprzedaży towarów używanych lub ekspozycyjnych. Sprzedający w/w sytuacjach nie udziela gwarancji na tego typu towary, a wszelkie zasady wyprzedaży określane są każdorazowo.

 3. W przypadku stwierdzenia usterki, bądź wady produktu należy niezwłocznie w formie pisemnej, bądź mailowej zawiadomić Sprzedającego. Nie uznaje się zgłoszeń reklamacyjnych telefonicznych.

 4. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest faktura VAT oraz oryginalna karta gwarancyjna dostarczana wraz z produktem. W przypadku, gdy produkt nie posiada karty gwarancyjnej, dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest tylko faktura VAT. W przypadku sprzedaży konsumenckiej dokumentem uprawniającym do skorzystania z rękojmi z tytułu sprzedaży, jest jakikolwiek dowód zakupu określonego towaru przez Zamawiającego.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zainstalowanie towaru oraz za jego niezgodne z instrukcją używanie, z zastrzeżeniem art. 5561 §3 kodeksu cywilnego.

 6. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

 7. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. „O prawach Konsumenta”, Zamawiający będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej, bądź mailowej, z zastrzeżeniem art. 3 §1 ustawy „O prawach konsumenta”. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 8. Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Zamawiającym innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 8.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 8, otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sprzedającego w stanie niepogorszonym od stanu w chwili jego otrzymania na adres podany w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia. Jeżeli uszkodzenia towaru, lub ślady jego użytkowania, wynikać będą z ponad przeciętnej miary jego używania, Sprzedającemu przysługuje roszczenie o zapłatę względem Zamawiającego, kwoty stanowiącej różnicę wartości towaru.

 10. Koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający.

 11. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego towaru.